1) Opening

 • Voorzitter zal de algemene ledenvergadering openen middels een openingsspeech, incl. de algemene mededelingen

2) Vaststellen agenda

 • Agenda van de algemene ledenvergadering zal voor definitief vastgesteld worden

3) Notulen vorige vergadering d.d. 25 november 2019

 • Vaststellen notulen vorige algemene ledenvergadering van 25 november 2019

4) Inkomende / uitgaande stukken

 • Geen inkomende / uitgaande stukken

5) Bestuursverkiezingen

 • Aftredend en herkiesbaar: Gijs van de Ridder, Hans Timmers, John Reurink en Michiel Vlijm

6) Jaarverslag penningmeester

 • Penningmeester Erwin Nagelhout zal de financiële stukken van het seizoen 2019-2020 met de algemene ledenvergadering doornemen.
 • Financiële verantwoording bouw
 • Geen wijzigingen in contributie

7) Verslag kascontrole en verkiezing kascontrole

 • Kascontrole is gedaan door dhr. B. Jeensma en dhr. A. Visch, zij zullen hun bevindingen kenbaar maken aan de algemene ledenvergadering
 • Verkiezing kascontrole voor het boekjaar 2020 – 2021.

8) Vaststellen begroting 2021 – 2022

 • Penningmeester zal de begroting 2021 – 2022 presenteren

9) Jaarverslag secretaris (update verenigingsplan)

 • Secretaris zal de doelstelling voor het huidige seizoen kenbaar maken a.d.h.v. nieuw verenigingsplan

10) Pauze

 • Indienen vragen voor rondvraag bij Michiel Vlijm

11) Presentatie bouwplannen

12) Huldigen jubilarissen

 • Voorzitter zal de jubilarissen 2020 huldigen

13) Rondvraag

 • Vragen, welke zijn ingediend bij Michiel Vlijm, worden door het hoofdbestuur beantwoord.

14) Sluiting

 • Voorzitter zal de algemene ledenvergadering sluiten.

Aanvang: 20.00 uur