Het bestuur van S.V. ‘t Harde wil u allen graag uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Dit jaar is, zoals een ieder weet, alles anders dan andere jaren. Wij zullen onze ledenvergadering moeten aanpassen conform de geldende regelgeving. Wij zullen de ledenvergadering online gaan organiseren. Aanmelden voor de ledenvergadering kan via secretaris@svtharde.nl. Voor aanvang van de vergadering ontvangt u een link via uw email.

Aanvang: 20.00 uur
Voor wie: Alle leden van S.V. ’t Harde
Waar: Online

1) Opening

 • Voorzitter zal de algemene ledenvergadering openen middels een openingsspeech, incl. de algemene mededelingen

2) Vaststellen agenda

 • Agenda van de algemene ledenvergadering zal voor definitief vastgesteld worden

3) Notulen vorige vergadering d.d. 25 november 2019

 • Vaststellen notulen vorige algemene ledenvergadering van 25 november 2019

4) Inkomende / uitgaande stukken

 • Geen inkomende / uitgaande stukken

5) Bestuursverkiezingen

 • Aftredend en herkiesbaar: Geen

6) Jaarverslag penningmeester

 • Penningmeester Erwin Nagelhout zal de financiële stukken van het seizoen 2019-2020 met de algemene ledenvergadering doornemen.
 • Financiële verantwoording bouwfase 2.
 • Geen wijzigingen in contributie

7) Verslag kascontrole en verkiezing kascontrole

 • Kascontrole is gedaan door dhr. B. Jeensma en dhr. A. Visch, zij zullen hun bevindingen kenbaar maken aan de algemene ledenvergadering
 • Verkiezing kascontrole voor het boekjaar 2020 – 2021.

8) Vaststellen begroting 2020 – 2021

 • Penningmeester zal de begroting 2020 – 2021 presenteren

9) Jaarverslag secretaris (update verenigingsplan)

 • Secretaris zal de doelstelling voor het huidige seizoen kenbaar maken a.d.h.v. nieuw verenigingsplan

10) Pauze

 • Indienen vragen voor rondvraag bij Michiel Vlijm

11) Huldigen jubilarissen

 • Voorzitter zal de jubilarissen huldigen

12) Rondvraag

 • Vragen, welke zijn ingediend bij Michiel Vlijm, worden door het hoofdbestuur beantwoord.

13) Sluiting

 • Voorzitter zal de algemene ledenvergadering sluiten.