Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur
Voor wie: Alle leden van S.V. ’t Harde
Waar: Kantine S.V. ‘t Harde

1) Opening
Ø Voorzitter John Reurink zal de algemene ledenvergadering openen middels een openingsspeech, incl. de algemene mededelingen

2) Vaststellen agenda
Ø Agenda van de algemene ledenvergadering zal voor definitief vastgesteld worden

3) Notulen vorige vergadering d.d. 17 juni 2019
Ø Vaststellen notulen vorige algemene ledenvergadering van 17 juni jl

4) Inkomende / uitgaande stukken
Ø Geen inkomende / uitgaande stukken

5) Bestuursverkiezingen
Ø Aftredend en herkiesbaar: Erwin Nagelhout (penningmeester)

Ø Het bestuur stelt voor Richard Bossenbroek (leden) te benoemen voor het hoofdbestuur

6) Jaarverslag penningmeester
Ø Penningmeester Erwin Nagelhout zal de financiële stukken van het seizoen 2018-2019 met de algemene ledenvergadering doornemen.

Ø Geen wijzigingen in contributie

7) Verslag kascontrole en verkiezing kascontrole
Ø Kascontrole is gedaan door dhr. A. Claassen en dhr. A. VIsch, zij zullen hun bevindingen kenbaar maken aan de algemene ledenvergadering

Ø Verkiezing kascontrole voor het boekjaar 2019 – 2020.

8) Jaarverslag secretaris (update verenigingsplan)
Ø Michiel Vlijm zal een update van de doelstellingen van het huidige seizoen weergeven

9) Pauze
Ø Indienen vragen voor rondvraag bij Michiel Vlijm

10) Huldigen jubilarissen

11) Rondvraag
Ø Vragen, welke zijn ingediend bij Michiel Vlijm, worden door het hoofdbestuur beantwoord.

12) Sluiting
Ø John Reurink zal de algemene ledenvergadering sluiten.