Agenda Algemene Ledenvergadering S.V. ‘t Harde

Maandag 5 november 2018

Aanvang: 20.00 uur

1. Opening voorzitter

2. Vaststellen agenda

3. Notulen vorige vergadering d.d. 18 juni 2018

4. Inkomende / uitgaande stukken

5. Bestuursverkiezingen Aftredend en niet herkiesbaar, René van ’t Goor Toetredend, Michiel Vlijm Toetredend, Hans Timmers Aftredend en herkiesbaar, John Reurink

Aftredend en herkiesbaar, Gijs van de Ridder

6. Jaarverslag penningmeester

7. Verslag kascontrole en verkiezing kascontrole

8. Jaarverslag secretaris (update verenigingsplan)

9. Pauze Indienen vragen voor rondvraag bij secretaris

10. Jubilea

11. Rondvraag

12. Sluiting