Agenda Algemene Ledenvergadering S.V. ‘t Harde

Maandag 6 november 2017

Aanvang: 20.00 uur

1. Opening voorzitter

2. Vaststellen agenda

3. Notulen vorige vergadering d.d. 26 juni 2017

4. Inkomende / uitgaande stukken
a. Huurverhoging sportvelden

5. Bestuursverkiezingen
Aftredend en niet herkiesbaar, Chris Huenestein, Facilitaire Zaken

6. Jaarverslag penningmeester

7. Verslag kascontrole en verkiezing kascontrole

8. Voorstel aanpassing contributie

9. Jaarverslag secretaris

10. Pauze
Indienen vragen voor rondvraag bij secretaris

11. Jubilea

12. Rondvraag

13. Sluiting